lovkyj_man: (читайте!)
[personal profile] lovkyj_man
Originally posted by [livejournal.com profile] opowiastka at Сьогодні пережили БІЙ
Десь напів четверту почався бій на Краматорському аєродромі.

Напередодні захопили сепаратисти Слов*янський аєродром при цивільному льотному училищі. В Краматорську аєродром військовій - останнім часом тільки підтримується - остання серьозна активність на Євро 2012.
Вже десь з місяць там оселились 3 гелікоптера. А з вихідних там невідомі особи зі зброєю зробили блок-пост, барикаду і війшли у КПП.
Сьогодні спочатку було таке


і літав доволі активно над містом майже всю операціюпотім підтягнулись гелікоптери

кружляли


Біля захопленого виконкому (додам що вночі звільнили (просто пішли) міській відділ міліції, а вчора вдень захопили СБУ Краматорська). Так вот, біля захопленого виконкому люди почали збиратись і не добровільно а по читкому сигналу і "організатори" переймались тим що замало народу - не всіх обдзвонили і треба проводити ротацію людей. Коли дізнались про штурм аєропорту сепаратистами - сепаратисти захопили пару маршруток і поїхали до аєродрому (він у нас у межах міста) - але там дій ніяких не робили.

Результат такий: є поранені з боку військових і з боку сепаратистів, нащастя всі живі. Літак і гелікоптери сіли на аєродромі - бій скінчився - аєродром залишився в руках військових!!!

Місто все напружене, а патріоти надихаються таким доречним відео


(матеріали взяті з ФБ Краматорська)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 21st, 2017 02:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios