lovkyj_man: (читач під ліхтарем)
[personal profile] lovkyj_man
Шимпанзе не можуть відтворювати звуки людської мови. Пробувати навчити їх говорити -- все одно що пробувати навчити вас подавати сигнали абетки Морзе шляхом зміни коліру шкіри на лобі. Але ніщо не заважає шимпанзе показувати знаки мови жестів..

У 1975 році професор Колумбійського університету Герберт Терес з кількома асистентами провів експеримент. Малюка шимпанзе забрали в родину людей в Нью Йорку і почали навчати мові жестів. Терес хотів перевірити чи не почне мавпа, за умов подібного виховання, розвиватись як людина. Він хотів втерти носа лінгвісту Ноаму Хомському, який стверджував, що цього не буде. Малюка шимпанзе назвали Нім Шимський.

Через п"ять років фінансування проекту Тереса закінчилося. Сам він вважав, що Нім так і не навчився говорити, хоча і знав біля 170 жестів. Терес стверджував, що шимпанзе використовувало їх не для передачі якогось сенсу, а щоби видурути в дослідників їжу, іграшки, таке інше. Його співробітники думали інакше, але після 5-ти років шимпанзе стають агресивними і дуже сильними. Настільки сильними, що можуть вбити людину, що знаходи в кімнаті. Нім вже неодноразово відправляв то одного, то іншого вченого до шпиталю. Його здали в клініку для дослідів на тваринах.

Що це було -- експеримент чи зразок людської нечутливості? Хто в результаті змінився більше -- шимпанзе, чи дослідники? Про це -- кінофільм Project NIM (2011). Дивіться на екранах, не кажіть, що не знали.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 24th, 2017 02:13 am
Powered by Dreamwidth Studios