lovkyj_man: (читач під ліхтарем)
[personal profile] lovkyj_man
Я чув про цей фільм давно. Німецька стрічка 1959 року про тамтешніх комсомольців-героїв в 1945-му, знята з повоєнних позицій. В кінці війни проходить призов до фольксштурму. Всі, крім школярів, ідуть до касарень без жодних ілюзій. Але десятеро однокласників вірять, що захистять батьківщину. Їм навіть вдається зупинити танкову атаку -- але в цьому нема жодного сенсу.

7,9 зірочок на IMDB.com

На ю-тюбі з англійськими cубтитрами:
частина 1: http://www.youtube.com/watch?v=1JHG2SD-9fI
частина 2: http://www.youtube.com/watch?v=dLFbB8myBiY
частина 3: http://www.youtube.com/watch?v=B8yyKEkvyu8
частина 4: http://www.youtube.com/watch?v=Lu6r7HdWaIg
частина 5: http://www.youtube.com/watch?v=7d4kRKGJyjY
частина 6: http://www.youtube.com/watch?v=mvpiO4R5uE0
частина 7: http://www.youtube.com/watch?v=ttdlt4CaGnI
частина 8: http://www.youtube.com/watch?v=i84_1qHjxd0
частина 9: http://www.youtube.com/watch?v=uTyga7HviTU
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 24th, 2017 02:14 am
Powered by Dreamwidth Studios