lovkyj_man: (читайте!)
[personal profile] lovkyj_man
Originally posted by [livejournal.com profile] opowiastka at Краматорськ має й інше обличчя
Синхронний мітинг Донецьк - Краматорськ "Защитим Украину" + саме в цей час відувається чотирьохсторонне засідання у Женеві

В Краматорську зібралось найбільше людей за всі часи Євромайдана
http://obs.in.ua/images/stories/2014/04/edina/edina_001.jpg

Головні гасла - "Одна Єдина Соборна Україна", "Схід і Захід разом", "Донбасс не предатель", "Краматорск - Украина"; і як зазвичай співали гімн України і кричали "Слава Україні - Героям Слава"


(Дякую газеті "ОбщеЖитие" за фото\відео)

Інша сторона теж підтягнулась - намагалась привернути до себе увагу журналістів: яйця у бік українських прапорів, скандування "Росія"
2014-04-17 18.33.39
Діалог тут неможливий, особливо з такими представниками......

Захід відбувся, бо, напевно, нарешті домовились з міліцією, бо це потрібно було робити десь на два дні раніше. Примазався до цього і мєр: в натовп не йшов (бо реакція могла бути різна", спілкувався тільки з журналістами.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 26th, 2017 07:10 am
Powered by Dreamwidth Studios